Máte právo na to aby se vám nelíbily moje názory a já mám zase právo nebrat to na vědomí...Všichni přece máme svá práva.

Chceš být moje SB?Tak napiš sem
Jsi Beatlemaniak?Pak tě určitě pobaví odpovědět na otázku měsíce Května a Června =>TADY

Vegetariánství-Revoluce srdce

21. června 2010 v 11:22 | křupka |  Zvířata
Osvětim začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a pomyslí si - vždyť jsou to jen zvířata.
Theodor Wiesengrund Adorno, filosof

Otázka není: Jsou schopna myslet? ani Jsou schopna mluvit?, ale Jsou schopna trpět?
Jeremy Bentham

Vegetariánství je způsob života, ke kterému bychom všichni měli směřovat. Kvůli vlastnímu ekonomickému přežití, kvůli fyzické pohodě a zdraví a kvůli ochraně duchovních hodnot.
Thomas Berry, teologLidé, kteří jedí maso jsou odpovědní za všechno utrpení pramenící z jedení masa. Toto utrpení je způsobeno tím, že užíváme cítící bytosti jako potravu. Jsou odpovědni za všechny hrůzy a mučivý strach, který musí ta nešťastná stvoření prožívat, jen aby uspokojila lidské chutě...Všechno utrpení je zaznamenáváno jako důkaz proti lidstvu; překáží a zdržuje rozvoj člověka
Annie Besant
ang. filosofka, humanistka a soc. reformátorka

"Zvířata... Jak zoufale brání svá žalostná těla, která pro nás jsou jen pouhým obědem, ale pro ně je to samotný život."
T. Casey Brennan

Z obavy před tím, aby neuvedl živé bytosti do stavu smrtelného strachu, nechť bódhisattva, praktikující dosažení soucitu, se zdržuje jedení masa
Buddha

To, že jsem se stal vegetariánem, byla jedna z nejlepších věcí, které jsem v životě udělal.
Jan Burian

Držet si zvíře, abych ho mohl sníst, to znamená zradu.
Edward Carpenter
dramatik

Jak dlouho trvalo, než se odbouralo otroctví, které dlouhý čas. "civilizovaný" svět přijímal jako něco zcela samozřejmého. Myslím, že. stejně tomu bude s pojídáním zvířat.
Linda McCartney

Kdyby jatka měla stěny ze skla, každý by byl vegetarián.
Paul McCartney

Jsem přesvědčen, že společnost se jednou bude ohlížet zpět na lidskou aroganci a krutost vůči zvířatům se stejným děsem a nechápavostí, kterou dnes vyhrazujeme zvěrstvům spáchaným na lidských bytostech.
otec John Dear, S.J.

Cožpak nemáme potraviny bez krveprolévání? Cožpak to neznamená, posilovat lidi ke krutosti, když se jim povolí vrážet zvířatům nůž do srdce?
Denis Diderot
filosof, spisovatel

Stejně dobře, jako jíme zvířecí těla, bychom mohli jíst i lidská
Diogenes

Etika je bezmezná, rozšířená odpovědnost vůči všemu co. žije.
Eugen Drewermann
teolog

Láska je vše, co potřebujeme, abychom zlepšili tento svět.
Isadora Duncanová

Jsem vegetarián a zásadně odmítám alkohol z důvodů, abych mohl co nejvíce využít svůj mozek.
Thomas Alva Edison
fyzik

Nenásilí vede k nejvyšší etice, jež je cílem veškeré evoluce. Dokud nepřestáváme ubližovat všem ostatním živým bytostem, jsme stále divoši.
T. A. Edison

Nic nebude lidskému zdraví prospěšnější a nic nezvýší šance na zachování života na Zemi více než přechod na vegetariánskou stravu.
Albert Einstein

Je smutné vidět, že vegetariánský způsob života by svým čistě fyzikálním účinkem na lidskou povahu nanejvýš pozitivně ovlivnil velkou část lidstva.
Albert Einstein

Právě jsi dojedl oběd; jakkoliv daleko jsou jatka, jsi spoluviník.
Ralph Waldo Emerson

Bůh si přeje, abychom byli oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.
František z Assisi

Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty
Mahátmá Gándhí
státník a politik

Nemyslím, že maso je pro nás nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou pro nás nevhodná. Protože stojíme výš než zvířecí svět, děláme chybu, když napodobujeme jeho zvyky.
Mahátmá Gándhí

Čím bezbrannější je živá bytost, tím větší nárok má na lidskou ochranu před lidskou krutostí.
Mahátmá Gándhí


Jediný způsob, jak žít, je nechat žít.
Mahátmá Gándhí


Jako obyvatelé této planety máme povinnost chovat se laskavě, s milostí a láskou ke všem druhům živých bytostí. Bolest, kterou trpí zvířata kvůli lidské krutosti, je nad lidské chápání. Prosím vás, pomozte skoncovat s tímto šílenstvím!
Richard Gere

Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka k přírodě a zvířatům.
Viktor Hugo
básník, dramatik

Pokud Vám nějaký "odborník" bude tvrdit, že vegetariánství poškozuje zdraví, tak vám buď záměrně lže nebo je natolik hloupý, že nikdy ani nepřemýšlel o obsahu desítky let trvajících výzkumů, pokud je vůbec četl.
Dr.Tomáš Husák

A maso zabitých zvířat v jeho těle se stane jeho vlastním hrobem. Protože, pravím vám, kdo zabíjí, zabíjí sama sebe a kdokoli jí těla zabitých zvířat, jí tělo smrti
Ježíš
(z esejského Evangelia míru)

Teď už se na tebe mohu dívat klidně; už tě nejím (při pohledu na rybu v akváriu)
Franz Kafka

Naši vnuci se nás jednoho dne zeptají: Kde jsi byl při holocaustu zvířat? Co jsi udělal proti těmto strašným zločinům? Po druhé již nebudeme moci přijít se stejnou výmluvou, že jsme o tom nevěděli.
Helmut Kaplan

Sto let po osvobození černochů představovala myšlenka osvobození zvířat znovuzrození ideálu svobody, rovnosti a bratrství. S úžasem jsme si uvědomili, že zvířata, která jsme po generace vnímali spolu s nerosty a stromy jako inventář světa, jsou naši bližní, človíčkové v kožíškách.
Erazim Kohák
filosof

Dávám přednost bezmasé stravě a snažím se, abych Zemi svým žitím nezatěžovat zbytečně. Dám přednost růžičkovým kapustám a květáku, protože se za nimi neskrývá celá hrůza jatek a masné výroby. Nenakupuji v holešovické tržnici, protože vím, kolik zažila utrpení, když tu ještě byla jatka.
Erazim Kohák

Skutečná morální zkouška lidstva, zkouška, jež je základem všeho ostatního, je právě vztah k těm, kteří jsou odkázáni na naši milost - ke zvířatům. Na tomto poli lidstvo utrpělo úplnou porážku, tak velikou, že všechny ostatní pramení z ní.
Milan Kundera


Přijde čas, kdy lidé budou cítit takový odpor k masu zvířat, jaký cítí k masu lidskému.
Lamartine

Kdyby se jednoho dne stal obecným názor, že se lze obejít bez masitých jídel, přineslo by to nejen velkou ekonomickou revoluci, ale i mravní pokrok
hrabe Maurice Maeterlin
belgický dramatik, esejista a básník

Zvířata na jatkách celým svým chováním ukazují, že cítí blízkost smrti a prožívají hrůzu této chvíle. Padají ve smrtelném úleku na kolena chvějíce se celým tělem, oblévána smrtelným potem strachu. Některá křičí přerývaným lkajícím hlasem. Pro lidi, kteří nemají potlačený soucit, je otřesné dívat se na hrůzu, která se zračí v jejich očích, vyjadřující prosbu o slitování. Avšak peklo těch zvířat začíná již v okamžiku určení na jatky, hladovění a transportu pod ukrutnou vládou lidí zbavených všech humánních citů, kteří s nimi zacházejí jen jako se zbožím.
J.Maszenke-Knape

A bůh pravil: Hle, dávám vám všechny zeleniny rozsévající sémě na povrchu země a každý strom, na němž jest plod stromu, který vydává sémě, vám budiž za pokrm.
Mojžíš
1,29

Máme-li jistotu, že určitá praxe způsobuje mnohem více utrpení zvířeti, než poskytuje užitku člověku, je to praxe morální nebo nemorální? A jestliže se lide nevynoří z bahna egoismu a jednostranně neodpoví "NE", pak ať je navždy prokleta morálka založená na užitku
John Stuart Mill

Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.
Christian MorgensternÚdolí celého světa plná lásky by byla zapotřebí k tomu, abychom zaplatili zvířatům za jejich služby a zásluhy.
Christian Morgenstern

Omezení produkce masa o pouhých 10% by uvolnilo množství obilí postačující k nakrmení 60 000 000 lidí.
Jean Mayer
Harvardská univerzita

Chraňte se poskvrňovat svá těla, vy smrtelní lidé, hanebným jídlem! Je obilí tady a ovoce stromů, větve k zemi jež sklání, jsou hrozny zde bujného vína, jsou zde plodiny sladké a ty, jež na ohni péci, ve vodě vařit možno. Vždyť vám nikdo nebere mléko, nebere sladký med, jenž voní mateřídouškou. Štědrá rodička země vám bohatství dává i pokrm, bez vraždy, bez všeho krveprolití. Cožpak nemůže člověk, leč záhubou jiného tvora ukojit hlad žaludku?
Publius Ovidius Naso

V jaké to špatné zvyky se uvádí, jak se to chystá nezbožně na lidskou krev, kdo ocelí telátku hrdlo protíná, může to bučení snést, jsa nepohnut v srdci, anebo kdo je s to, by vraždil kůzle, jež kvílí tak jak malé dítě, či pernatce požívat může, kterého sám dřív krmil! Jak blízko má takový člověk k plné, skutečné vraždě!
Publius Ovidius Naso


Zvířata nepokládáme za morální bytosti. Ale myslíte, že ona nás mají za morální? Obávám se, že zvířata pokládají člověka za bytost jim rovnou, která ale nanejvýš nebezpečným způsobem přišla o svůj zdravý zvířecí rozum.
Friedrich Nietzche
filosof

Nechci požívat obavy a strach a chci se vyhnout pomstě zvířat.
Volker Elis Pilgrim
spisovatel

Kvůli malému kousku masa připravíme tyto bytosti o světlo a život, který jim byl dán proto, aby se na tomto světě radovali.
Plútarchos

Odkud to přišlo, že vás jakási dravost a šílenství v této šťastné době vede k tomu, že se špiníte krví, ačkoliv máte tolik jiných způsobů obživy? Proč popíráte, že vás země dokáže uživit?…Nestydíte se přilévat k plodům země krev a zabíjení?
Plútarchos

Neznám nic odpornějšího, než pohled do krví potřísněné kuchyně, ze které se ozývá křik zabíjených zvířat.
Alexander Pope,básník

Silně vyzařující místa hrůzy jsou jatka, kolem nihž je hrůzná aura. Zvířata s důvěřivýma dětskýma očima a měkkými čumáčky, ty všechny mají strach v krvavém prostředí jatek.
Hermann Popken

Celostný pohled na život nám odhaluje vztah mezi potravou daného jedince a jeho chováním k jiným a cestou rozumové dedukce, která není fantazií. Můžeme přijít k poznatku, že jediným způsobem, jak uniknout vodíkové pumě je útěk před mentalitou, která pumu vymyslela a jediným takového útěku je pěstování úcty ke všemu životu, k životu ve všech podobách a ve všech podmínkách. je to pouze jiný výraz pro vegetariánství
Dr. Radžendra Prasád
první president indické republiky

Nedovoluj svým dětem zabíjet hmyz; tím začíná vraždění lidí.
Pythagoras

Krutost ke zvířatům a lhostejnost k jejich utrpení je nejhorší hřích člověka. To je základ lidské zkaženosti. Nikdy jsem nedokázal myslet na tato miliony trpěná a snášená muka, aniž by mě to nestísňovalo. Když je člověk původcem tolikého utrpení, jaké má právo si stěžovat, když se sám souží?
Romain Rolland
fr. spisovatel

Všechna zvířata nedůvěřují člověku a právem.
Jean Jacques Rousseau
filozof, osvícenec

Jedním z důvodů, že masitá strava neodpovídá člověku, je lhostejnost, jakou projevují děti vůči ní a chuť, jakou mají na zeleninu, mléčné výrobky a ovoce
Jean Jacques Rousseau

Pozvete hezkou dívku na večeři a objednáte jí šunkový sendvič! Házení perel sviním je příslovečnou hloupostí. Ale jak nazvat házení sviní perlám?
Henry S. Salt

Mohu říci, že nejpotřebnějším vědeckým kursem pro členy etických svazů byla by návštěva jatek
Henry S. Salt

Jestliže jsou pythagorejské zásady zdržování se masa správné, napomáhají nevinnému životu. Jestliže nejsou správné, učí nás alespoň šetřit život. A jestliže se zbavím své ukrutnosti, není to vůbec žádná ztráta
Seneca


Zvířata jsou moji přátelé a já své přátele nejím!
George Bernard Shaw

Když chce člověk zabít tygra, nazýváme to sportem, když chce tygr zabít člověka, říkáme tomu krutost.
George Bernard Shaw

Nedokážu si představit, že by se mé tělo stalo pohřebištěm jiných tvorů.
George Bernard Shaw

Zvyk lidi smíří s jakoukoli krutostí a móda je přivede k osvojení si jakýchkoli zvyků.
George Bernard Shaw

Proč bych se vám měl zpovídat z toho, že se správně živím? Kdybych se cpal pečenými těly zvířat, měli byste důvod ptát se mě, proč to dělám. Zvířata jsou mí přátelé…a já své přátele nejím
George Bernard ShawSvět není žádný šmejd a zvířata nejsou žádná surovina k našemu zneužití. Ne smilování, ale spravedlnost dlužíme zvířatům.
Arthur Schopenhauer
filozof

Je omylem domnívat se, že náš vztah ke zvířatům nemá mít morální aspekty nebo... že ke zvířatům nemáme žádné závazky - to dokazuje neotesanost a barbarství... Soucit ke zvířatům je tak silně svázán s dobrotou charakteru, že je možné tvrdit, že kdo je krutý ke zvířatům, ten nemůže být dobrým člověkem.
Arthur Schopenhauer

Teprve až lidem dojde ona prostá, nad všechny pochybnosti povznesená pravda, že zvířata jsou v podstatě totéž, co my, přestanou být zvířata tvorové bez práv a nebudou vydána zlovůli a ukrutnosti každého kluka. Pak nebude též dovoleno každému špatnému lékaři, aby zkoušel kdejaký dobrodružný rozmar své nevědomosti nejkrutějšími mukami nesčetných zvířat, jako se to děje dnes.
Arthur Schopenhauer

Nikdo ať se nevyhýbá odpovědnosti. Protože zacházíme tak zle se zvířaty…protože na jatkách je tolik surovosti, protože kvůli našim kuchyním tak mnoho zvířat umírá strašlivou smrtí, protože zvířatům způsobují nevýslovné utrpení lidé bez citu, protože se zvířata stávají objekty surových dětských her, jsme my všichni vinni a musíme nést znamení této viny
Albert Schweitzer
slavný lékař, misionář, teolog a muzikolog

Být vegetariánem, znamená odpor vůči dnešnímu stavu světa, vůči hladu, krutosti, mrhání, válce. Proti tomu je nutné něco podniknout. Má odpověď se jmenuje: vegetariánství.
Issac Bashevis Singer,
spisovatel

Kde se jedná o zvířata, stane se každý náckem...Pro zvířata je Treblinka každodenností.
Issac Bashevis Singer

Na jatkách se uřezávají hlavy zvířat, z trupů se stahuje kůže, pářou se břicha. Jak dlouho se ještě bude Bůh dívat na tohle vaše strašné peklo a mlčet? Proč potřebujete tento oceán krve a masa, jehož puch se šíří po celém vašem vesmíru?
Isaac Bashevis Singer

Celé roky jsem se chtěl stát vegetariánem. Nerozuměl jsem, jak můžeme hovořit o milosrdenství a žádat o něj a mluvit o humanismu a proti krveprolévání, když sami proléváme krev - krev zvířat a nevinných tvorů.
Isaac Bashevis Singer

Vegetariánství s sebou nese nový vztah k potravě, rostlinám i přírodě. Maso poskvrňuje naše jídlo. Ať to jakkoliv skrýváme, hlavní chod našeho jídla k nám přišel ze zkrvavených jatek. Po jídle zatěžuje naše žaludky, blokuje trávení, dokud je po pár dnech s námahou nevyloučíme. Jíme-li rostliny, dostává se jídlu nové kvality. Bereme si z půdy potravu, která je pro nás připravená, a nemusíme s ní, když si ji bereme, zápasit.
Peter Singer
filosof

Odborníci ve výživě už dlouho nediskutují o tom, je-li maso pro výživu podstatné. Shodují se v tom, že není. Mají-li dnes lidé běžně pochybnosti, že se bez masa neobejdou, vyvěrají tyto pochybnosti z neznalosti.
Peter Singer

Sklízet se nerovná porážet. Obchod se zeleninou nejsou jatka.
C. A. Skriver
spisovatel, teolog

Boží příkaz "Podmaňte si zemi" byl pochopen jako příkaz k plundrování, vandalismu, kolonizaci a vykořisťování země a všech bytostí na ní, nižších sociálních tříd, jiných ras, malých a slabých národů, žen a dětí a samozřejmě všech zvířat. Člověk rozpoutal totální válku, na jejímž konci je spálená, mrtvá planeta. A to všechno je, pokud se vůbec někdo táže po oprávnění, zdůvodněno prostým: Podmaňte si zemi!
C. A. Skriver

Proč vám působí bolest, vidíte-li, jak je bezbranné zvíře vedeno na porážku? Protože v hloubi duše cítíte, jak kruté a nespravedlivé je zabít tvora bezbranného a nevinného. Spolehněte se na popud svého srdce a přestaňte podporovat vraždění nevinných tím, že se zřeknete masitých pokrmů.
P. B. Struve
filosof, politik, ekonom

Není pochyb o tom, že součástí osudu lidského rodu je postupný vývoj ve směru zanechání jedení masa, stejně jako se divošské kmeny přestaly navzájem pojídat poté, co vešly do styku s civilizovanými národy
Henry David Thoreau
am. přírodovědec, filozof a lékař

Povídá mi jeden farmář: "Nemůžete přece žít jen z rostlinné stravy, ta nedodává nic, z čeho se utvářejí kosti." A sám nábožně tráví část dne tím, že zásobuje svou tělesnou soustavu látkami potřebnými pro stavbu kostí; a jak tak povídá, kráčí za svými voly, kteří se svými z rostlinek vybudovanými kostmi vláčí přes všechny překážky jeho nemotorný pluh i jeho samého.
Henry David Thoreau


Masožravost je pozůstatek nejprimitivnějšího barbarství...
L. N. Tolstoj

Vegetariánství je kritériem, podle něhož poznáme, jestli je něčí snaha o morální dokonalost pravdivá a upřímná
L. N. Tolstoj

Masožerství dalo by se prominout, pokud by bylo podepřeno rozumnými důvody. Ale těchto není. Je to zlá záležitost, nemající v našich dobách nijakého opodstatnění
L. N. Tolstoj

Když vidíte děti, jak trýzní kočku nebo ptáčka, napomínáte je, učíte je soucitu s živým tvorem. Ale sami chodíte na lov a zasedáte k obědu, pro který bylo zabito pár tvorů. Nepozastavíte se nad touto zjevnou protichůdností?
L. N. Tolstoj

Nezabíjej nevztahuje se jen na vraždění člověka, ale na vše, co žije. A toto přikázání bylo zapsáno v srdci člověka ještě dříve, než bylo dáno na hoře Sinaji
L. N. Tolstoj

Vpravdě je člověk králem zvířat, neboť je svou brutalitou předčí. Žijeme ze smrti druhých. Jsme chodící hřbitovy!
Leonardo da Vinci

V mládí jsem se zřekl jedení masa a přijde ještě den, že lidé mně podobní se budou na zabíjení zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabíjení lidí
Leonardo da Vinci

Živou bytost je možno zničit, ale není možno mrtvou vzkřísit. Proto nikdy nenič životy. Nezabíjej a nebuď příčinou zabíjení.
Josef Zezulka
lékař


Potřebné ingredience pro recept

 • 1 středně velký celer
 • 3 - 4 mrkve
 • 2 hrsti (cca 2menší trsy) hlívy ústřičné
 • 1 červená kapie
 • 1 zelená nebo bílá paprika
 • tofu (1 kostička - bylinkové, ale je vhodné i přírodní, když jej posypete např. provensálským kořením)
 • kapka oleje
 • lžíce jablečného octa nebo šťáva z půlky citronu
 • sůl
 • paprika
 • trošinka ostré papriky
 • solamyl na zahuštění
 • voda na podlévání a na rozdělání solamylu
 • cca 4-5 rostlinek kopru
 • rýže (dle vaší chuti, například basmati - viz. níže)
 • na ozdobení rajče, pažitka, mrkev

Nakrájíme tofu na větší proužky, celer, papriky na proužky, mrkev na jemné proužky (doporučuji si pořídit škrabku na asijské nudlicky cca za 70 korun - vyplatí se to) a houby na kousky (též můžeme proužky).

Na pánev kápneme krapet oleje (při nákupu si dáme pozor, aby nebyl z GMO surovin) a mírně orestujeme celer, přidáme hlívu, papriku a osolíme, pokud je potřeba, podlijeme troškou vody a dusíme cca 5 minut. Pak přidáme polovinu mrkve a tofu a posypeme červenou paprikou a můžeme přidat trošku chilli. Chvíli dusíme a ke konci přidáme najemno pokrájený kopr a zbytek mrkve. Už jen asi 3 minutky podusíme, rozmícháme si cca 2 polévkové lžíce solamylu (bramborový škrob) v decilitru vlažné vody. Tuto tekutinu poté přiléváme při míchání do pánve a přiléváme dle oblíbené konzistence. Už jen ochutnáme, případně dochutíme trochu solí, můžeme krapet okyselit octem nebo citronovou šťávou. Necháme probublat a je hotovo.

Mezitím už máme skoro uvařenou rýži.

Připravíme si mrkev na proužečky, nakrájíme pažitku na delší kousky.

Nandáme rýži, do které zapíchneme pažitku a na zeleninovo-hlívovo-tofu směs poklademe mrkvové proužky, které propojí chutě celého pokrmu.

Dobrou chuť!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 alenka15987788 alenka15987788 | Web | 22. listopadu 2010 v 19:57 | Reagovat

Čauky, je to tu fajne.

2 Alice McCartney Alice McCartney | Web | 25. listopadu 2010 v 18:03 | Reagovat

Ahoj chtěla sjem ti říct, že už mám nový blog ww.beatles4.blog.cz :) a k tomuhle článku... Strašně ráda bych byla vegetariánkou, ale mám pár překážek, nejen, že vždycky zapomenu, že nechci jíst mas a pak si vezmu nějakej ten salámek a takovýhle ale taky u nás v městečku velikocti prdele se nedá sehnat spousta igrediencí k vegetariánským jídlům, každopádně nenávidím týrání zvířat

3 hry-online-zdarma-superhry hry-online-zdarma-superhry | Web | 7. června 2011 v 16:22 | Reagovat

Chceš vyhrát Minibike, R/C model Ferrari, originální hru COD:Black Ops nebo MP4 přehrávač ? Koukni se na http://raketka.cz/soutez-c.-1 a zůčastni se letní soutěže raketka.cz

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Chceš být moje SB?Tak napiš semfree counters


Emoticône Pac Man 48Emoticône Pac Man 53Emoticône Pac Man 54Emoticône Pac Man 55Emoticône Pac Man 56Emoticône Pac Man 57Emoticône Pac Man 58Emoticône Pac Man 59Emoticône Pac Man 45Emoticône Pac Man 46Emoticône Pac Man 47Emoticône Pac Man 48Emoticône Pac Man 49Emoticône Pac Man 50
...enojo.gif image by Salisko.... chibi_white_01.gif image by Lowinka.hearts!969!CamparisObrázek “http://i31.photobucket.com/albums/c364/carrielynne1/1pixelmyspace/onlineicons/online6.gif” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.kacenka*man**woman*kisscloverhmm.gif image by SaliskoHranolky *812*bitch.gif bitch image by Saliskoilhanek WCheadphonesapple1Photobucket!1070!Soda 2  *bb004b3582c7c.gif